انرژی خورشیدی

آثار ما

ما زیربنای فردایی بهتر را میسازیم.

ما مهندسی، مشاوره و خدمات قرارداد مطابق با فناوری روز ارائه میکنیم.

کارهای ما

انرژی خورشیدی

شرکت پرایم انرژی در همه مراحل سیستم‌های انرژی خورشیدی آماده خود از طراحی پروژه‌ها تا اجرای آنها عمل می‌کند. ما روی سیستم فوتوولتائیک خورشیدی و مسائل مربوط به کارایی انرژی تمرکز می‌کنیم. ما همچنین در عرصه‌های مشاوره، برنامه‌ریزی، مهندسی، کاربرد، عملیات، و حفظ و نگهداری خدمات ارائه می‌کنیم.

ما با انرژی خورشیدی برای آینده‌ای پایدار و انرژی تجدیدپذیر با بالاترین استانداردها راه حل‌هایی را برای مشتری و همین طور دنیای کسب و کار ارائه می‌کنیم. سرویس مدیریت مهندسی، تهیه و ساخت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در افزایش قابلیت رقابتی شان پشتیبانی می‌کند.

به نقل از موسسه ملی تحقیقاتی انرژی (National Institute of Energy Research) مدت میانگین تابش نور آفتاب در ترکیه 7,2 ساعت در روز و 2640 ساعت در سال است، که به معنای این است که کشور ما از مقادیر تابش خورشیدی بی‌عیبی در مقایسه با بسیاری از بخش های اروپا برخوردار است. بنابراین، این کشور این فرصت را دارد که بیش از 380 کیلووات/ساعت انرژی خورشیدی در هر سال تولید کند.

خدماتی که ما در انرژی خورشیدی ارائه میکنیم;

  • ارزیابی محل و طراحی سیستم

  • طراحیهای پروژه

  • راهاندازی و متمرکزسازی مطابق با پروژه

  • یکپارچهسازی سیستم

  • آزمایش و راهاندازی سیستمها

  • اجرا در دوره پذیرش

  • نظارت نیروگاهها از راه دور به صورت 24 ساعته

  • رسیدگی به موقع برای تعمیرات

  • تعمیر و نگهداری مداوم

  • گزارشدهی ماهانه و سالانه