طراحی پروژه

آثار ما

کارهای ما

طراحی پروژه

شرکت پرایم انرژی با کارکنان باتجربه و سال‌ها تجربه مهندسی، مشاوره حرفه‌ای و خدمات پروژه مورد نیاز مشتریان را ارائه می‌کند. همچنین، این شرکت قصد دارد به ویژه در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی فاقد مجوز در ترکیه گام بردارد.

خدماتی که ما در پروژه و مشاورهمان ارائه میکنیم;

  • پروژه انرژی خورشیدی بدون مجوز و دنباله آن

  • ساخت محیط میدانی و طراحی سیستم

  • برنامهریزی توزیع برق

  • شبیهسازی ارزشهای تولید

  • ایجاد روششناسی ساخت