Hizmetlerimiz

TÜRKİYE’NİN HİBE TARİHÇESİ

Ülkemizde hibe mekanizmasının geçmişi ilk olarak 1991 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın ( KOSGEB ) kurulması ile başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında çok fazla sektörü destelemez iken 2007 yılından itibaren imalat ve hizmet sektörlerinde birçok sektörü destek kapsamı içerisine dâhil etmiştir. Destek unsurları içerisine baktığımızda yerli ve yabancı makine teçhizat, ofis donanım, nitelikli eleman, yurtiçi fuar, Kalite belgelendirme, test analiz ve kalibrasyon, enerji verimliliği, kira desteği, işyeri açılış desteği, kredi faiz desteği, Kredi garanti Fonu ile imzaladığı protokol ile proje bazlı %100 Kefalet Mektubu desteği, Arge Ve İnovasyon Desteği, İşbirliği Güçbirliği Desteği, Tanıtım desteği olmak üzere her yıl bu destekler devam etmektedir.

2000 yılına geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında imzalanan Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) kapsamında toplam bütçesi 353 milyon dolar olan İstihdam, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri uygulanmış ve 2005 yılına kadar devam etmiştir. 2005 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için başlatılan müzakere süreci başlamış ve Avrupa Komisyonu tarafından her yıl Türkiye’ye katılım öncesi mali yardımlar adı altında tarım hayvancılıktan, işletmelere, çevre yatırımlarından istihdam hizmetlerine, sağlık alanından eğitim hizmetlerine kadar bir çok kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ciddi manada hibe uygulamaları gerçekleşmiş ve halen her yılda devam etmektedir.

Diğer taraftan, 2008 yılında Türkiye’nin bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya yönelik Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olan ve Türkiye’de 26 bölgesinde hayata geçirilen Bölgesel Kalkınma Ajansları hizmet vermeye başlamıştır. KOBİ’lerde dâhil olmak üzere bir çok kamu ve STK’lar kalkınma ajansları üzerinden projeler üreterek hibe almışlar ve bölgelerin kalkınmasına ciddi manada katkı sağlamışlardır. Kalkınma Ajansları halen her yıl bölgelerin ihtiyaçlarına cevap verecek projelere hibe fonlamaya devam etmektedir.

Özellikle 2005 yılından itibaren Türkiye’nin ihracat hacmindeki ciddi artışlar Ekonomi Bakanlığı tarafından İhracatı geliştirme Merkezi üzerinden ihracat yapan veya ihracata yeni başlayacak imalat ve hizmet sektörlerine sağladığı ihracat desteklerinin Pazar araştırma desteğinden pazara giriş desteğine kadar, yurtdışı fuar desteğinden yurtdışında şube kurulumu, ofis desteği, kira desteği, ISO, CE, Yurtdışı Marka Tescil gibi belgelendirme destekleri, Türk Mallarının Yurtdışında tanınır kılınmasına kadar bir çok alanda destekleri hayata geçmiştir.

Buradan hareketle Türkiye’de mevcut hibe uygulamaları olarak;

 • IPARD Hibe Programları  TKDK ( Avrupa Birliği Destekli),
 • Kırsak Kalkınma Yardımları Destekleme Programı KKYDP ( Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Destekli),
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ),
 • Kalkınma Ajansı Hibeleri,
 • TÜBİTAK Hibeleri,
 • Ulusal Ajans Hibeleri

Söz konusu bu hibe uygulamaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir.

 

HİZMETLERİMİZ

AB PROJELERİ

2005 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için başlatılan müzakere süreci kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilen katılım Öncesi Mali yardım Aracı ( IPA) çerçeve anlaşması gereği her yıl Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ( STK),  yerel Yönetimler, İşçi sendikaları, Engelliler ve madde bağımlıları gibi dezavantajlı gruplar, öğretmeler, öğrenciler, gönüllüler, Sanayide ve tarımda çalışanlar, işverenler, Üniversiteler, Birlikler, Kooperatifler olmak üzere kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere proje karşılığında hibe mekanizmaları başlatılmıştır.  Hibe oranları %50 ile %100’lere varan bu programlar her yıl belirli dönemler halinde teklif çağrısı şeklinde ilana çıkılarak başvurular kabul edilmektedir.

Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ve merkezi Finans İhale Birimi (MFİB) üzerinden, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. AB üyelik sürecinde Türkiye’de kamu ve sivil toplumun etkinliğinin artırılması, AB konusunda diyaloğun geliştirilmesi, AB’nin Türkiye’de daha geniş kitlelere anlatılması ve Türkiye’nin Avrupa’da daha etkin tanıtılması için geliştirilmiş projeler bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir.

 

KOSGEB DESTEKLERİ:

 • Girişimcilik Destekleri: KOSGEB Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereği Girişimcilik Destek Programı 01.01.2019 tarihinden itibaren Girişimciliği geliştirme Destek programı olarak güncellenmiştir. Yeni programa yönelik uygulama yönetmeliği yayınlanacak olup desteğin detayları önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacaktır.

 

 • Ar-Ge Ve İnovasyon Destek Programı: Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri:

DESTEK ADI DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI
Kira Desteği Teknopark İçi:         30.000.TL

Teknopark Dışı:      24.000.TL

 

%75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği  

150.000.TL

 

%75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)  

300.000.TL

 

%75*

Personel Gideri Desteği                              150.000.TL %75
Başlangıç Sermaye Desteği                                20.000.TL %100
Proje Danışmanlık Desteği                                25.000.TL %75
Eğitim Desteği                                10.000.TL %75
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği                                20.000.TL %75
Proje Tanıtım Desteği                                  5.000.TL %75
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği                                15.000.TL %75
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği                                25.000.TL %75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Programı amacı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri:

DESTEK ADI DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI
Kira Desteği 18.000.TL %75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği  

150.000.TL

 

%75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)  

500.000.TL

 

%75*

  150.000.TL %75

    *Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (on beş) ilave edilir.

4- Kobi Tekno Yatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Tekno yatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

 • Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000.TL
 • Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği.

 

 

5-Stratejik Ürün Destek Programı:

 Amacı

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000.TL % 70 Hibe

Desteklenecek Unsurlar:

 • Makine Teçhizat,
 • Yazılım,
 • Personel,
 • Bilgi Transferi,
 • Test, Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği,
 • Hizmet Alımı Desteği ( Danışmanlık dâhil )

KREDİ FAİZ DESTEĞİ:

Amacı ve Gerekçesi: Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

 • Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 • Finansman sorunlarının çözümü,
 • İstihdam yaratmaları,
 • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir. Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

Destek Unsurları Destek Üst Limiti Destek Oranı
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000.TL %75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000.TL %75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000.TL %75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000.TL %75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 10.000.TL %100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000.TL %100

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLEME KURUKU

TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ( TKDK )

Türkiye’de 42 ilde uygulanan ve Finansmanının Avrupa Birliği tarafından karşılanan IPARD 2 Programı kapsamında;

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler,
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler,
 • Kanatlı Eti Üreten tarımsal İşletmeler,
 • Yumurta Üreten tarımsal İşletmeler

Olmak üzere yukarıda belirtilen yatırımlara yönelik yeni inşaat yapımı, mevcut yapıların modernizasyonu ve bu yatırımlara paralellik taşıyan ilgili makine ekipman, Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ile Görünürlük hizmetlerine en az %40 ile En fazla %70 oranlarında hibe desteleri sağlanmaktadır.

Yine ayrıca, yukarıda belirtilen yatırımlar sonucunda üretilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlarda bu hibe kapsam içerisindedir.

Kırsal kalkınma kapsamında aşağıdaki yatırım türleri de hibe kapsamında değerlendirilmektedir.

 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,
 • Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri,
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri,
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 • Makine Parkları,
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Bu desteklerden faydalanmak için,

 • Yatırımların kırsal alanda hayata geçirilmesi,
 • Yatırımcının 18 yaşından küçük, 65 yaşın üstünde olmamalı,
 • Hayvancılık yatırımlarında geriye dönük en az 3 yıl mesleki yeterliliği karşılıyor olması gerekmektedir.

 

IPARD 2 UYGULAMA İLLERİ

Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde uygulanmaktadır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı

Ekonomik Yatırımlar (KKYDP)

Uygulama illerinin yatırım konuları

Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 1. a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,
 3. c) Soğuk hava deposu,

ç) Çelik silo,

 1. d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 3. f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 4. g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.

 

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Kalkınma Bakanlığı tarafından 26 ilde merkezleri ve bu illere yakın illerde yatırım destek ofisleri bulunan Bölgesel kalkınma ajansları, gerek kamu kurumları, gerek Sivil Toplum Kuruluşları ve gerekse Kobilere yılın belli dönemlerin Çağrı esaslı proje teklifi kabul edilmektedir. Her çağrı döneminde desteklenecek öncelikli konular belirlenmekte ve bu konulardaki projelere hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe oranları kamu kurum ve kuruluşlarında %75 ile %90 oranlarında iken KOBİ’lerde %50 olarak sağlanmaktadır.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ( ERASMUS PLUS 2014-2020 DÖNEMİ )

Bu program Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programlarından oluşmaktadır. 9 bileşenden oluşan bu program kapsamında;

 • Erasmus Plus Okul Eğitimi,
 • Erasmus Plus Yüksek öğretim,
 • Erasmus Plus Mesleki Eğitim,
 • Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi,
 • Erasmus Plus Gençlik Eğitimi,
 • Erasmus Plus Bilgi ortaklığı,
 • Erasmus Plus Sektörel Beceri Ortaklıkları,
 • Erasmus Plus Jean Monnet,
 • Erasmus Plus Spor

Alanlarında Avrupa Birliği aday  ve aday adayı ülkelerinde gerçekleştirilecek karşılıklı öğrenme hareketliliği içeren projeler desteklenmektedir.

 

DİĞER HİZMERLERİMİZ

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Japon Büyükelçiliği Yerel Hibe programı,
 • TÜBİTAK Proje Hizmetleri,
 • Unesco Fonu Hibe Projeleri
 • Yatırımlar İçin Fizibilitesi Hazırlanma
 • İş Fikri ve İş Planı Hazırlama

 

REFERANSLARIMIZ

 • Samsun Karadeniz Sanayici Ve İş Adamları Derneği ( KASİAD )
 • Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim dalı,
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
 • Samsun Fırıncılar Odası başkanlığı,
 • Erdemli makine / ÇORUM,
 • Elma Mobilya / AMASYA,
 • Ataizi Orman ürünleri Ltd.Şti /AMASYA,
 • ÖzgürTekstil / DENİZLİ,
 • Ersağ Gıda / DENİZLİ,
 • Famateks Tekstil ürünleri Ltd.Şti. / DENİZLİ,
 • Çal belediyesi / DENİZLİ,
 • Altın Koza Tesktil ürünleri İmalat san. Tic. Ltd.Şti / DENİZLİ,
 • Güldemir Besicilik / ÇORUM,
 • Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği ( TÜMSİAD),
 • Hürstil Mobilya / KİLİS,
 • Star Başak tarım hayvancılık A.Ş / EDİRNE,
 • Kazancı Taşhan Otel / SAMSUN,
 • Korkmaz Kardeşler Deri ürünleri Ltd.Şti./ ANTALYA
 • Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı / SİVAS,
 • Amasya belediyesi,
 • Yılka İnşaat, Tarım ve Hayvancılık Ltd.Şti. / ANKARA
 • Hidomek Yetkili Servisi / ÇORUM,
 • Safran Cafe-Restaurant / AMASYA,
 • Coffee Bonus / AMASYA
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü / DENİZLİ
 • Memici Gıda / SİVAS
 • ARBİGAZ A.Ş / KIRIKKALE
 • Altındağ Belediyesi / ANKARA
 • Burak ÇİFTÇİOĞLU Besi Çiftliği / AMASYA,
 • Bursa Kumaş Pazarı / AMASYA